سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرهام نداف – معاونت امور انرژی وزارت نیرو
رضا عفت نژاد –
جلال نظرزاده – دانشگاه شاهد دانشکده فنی مهندسی
حامد شکوری –

چکیده:

درگذشته اعمال کلیه روشهای مدیریت باربا محوری سوی تولید صورت پذیرفت توسعه امکانات انتقال داده و سیستم های کنترلی درفرایند صنعتی این امکان را فراهم آورد که بتوان علاوه برمدیریت بار از سوی تولید مدیریت بار از سوی تقاضا نیز اعمال گردد دراین مقاله به منظور مطالعه اثرات مدیریت بارسوی تقاضا ابتدا استراتژیهای مدیریت سوی تقاضا معرفی میگردد سپس تعرفه های دینامیکی که معیاراصلی ا ثربخشی روشهای مدیریت بارازسوی تقاضا میب اشد معرفی شده و با مدلسازی فرایند تقاضا از دیدگاه برنامه ریزی تقاضا مدل ریاضی بهینه سازی الگوی تقاضا به منظور حداقل سازی هزینه یا دیماند ارایه میگردد با توجه به پیچیدگی مساله درزمینه بهینه سازی الگوریتم گرادیان تفاضلی تصادفی معرفی می شود با پیاده سازی الگوریتم فوق الذکر دریک فرایند ثنعتب نمونه نتایج اجرایی مدیریت بارمورد مقایسه و بررسی قرارمیگیرد نتایج حاصل از نشانگر موثربودن این روش دراصلاح ضریب بارواحد صنعتی و کاهش هزینه تقاضا می باشد.