مقاله روش ‎هاي تحقيق تركيبي به‎ عنوان سومين جنبش روش ‏شناختي: مباني نظري و اصول عملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: روش ‎هاي تحقيق تركيبي به‎ عنوان سومين جنبش روش ‏شناختي: مباني نظري و اصول عملي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيق با روش هاي ترکيبي
مقاله طرح هاي ترکيبي
مقاله روش هاي ترکيبي گردآوري و تحليل داده ها
مقاله روش هاي ترکيبي نمونه گيري
مقاله اعتبارسنجي تحقيقات ترکيبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق با روش ‫هاي ترکيبي، متاخرترين جهت‫ گيري روش ‫شناختي در علوم اجتماعي رفتاري معاصر است، که به دنبال دوره ‫اي نسبتا طولاني از مناقشه ‏هاي بين دو رويکرد پارادايمي کمي‫ گرا و کيفي ‫گرا، ظهور پيدا کرده است. اين نوع تحقيق که از نظر فلسفي مبتني بر رويکرد پراگماتيسم است، با تاکيد بر همگرايي پارادايمي و اجتناب از موضع‫ گيري هاي کمی‎ کيفي متعارف، درصدد ترکيب هر دو رهيافت کمي و کيفي در يک مطالعه واحد به طور همزمان، متوالي يا تغييرپذير است. روش‫ شناسي ترکيبي گرچه به طور ضمني از دهه ۱۹۶۰ با عناوين متفاوت به کار رفته است، اما آن به طور رسمي در يک دهه اخير آغاز شده و در طول چند سال گذشته بسط و گسترش يافته است. اين نوع تحقيق داراي واژگان جديد، اصول، مراحل و طرح‫ هاي خاصي است که با طرح‫ هاي کمي و کيفي متعارف متفاوت مي ‫باشد. بر اين اساس، اين مقاله ابتدا به خاستگاه تاريخي و برخي تعاريف از اين روش اشاره مي کند، سپس ضمن ارايه انواع طرح هاي ترکيبي استقرايي و قياسي، طرح هاي شش گانه ترکيبي شامل طرح هاي ترکيبي همزمان‎ زاويه بندي، همزمان‎ لانه کرده، همزمان تغييرپذير، متوالي‎ تبييني، متوالي‎ اکتشافي و متوالي‎ تغييرپذير معرفي شده و شيوه اجراي آنها نيز مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه مقاله، برخي ابعاد يک تحقيق ترکيبي نوعي شامل اهداف، سوال ها و فرضيه ها، جايگاه نظريه، روش هاي نمونه گيري ترکيبي، روش هاي ترکيبي گردآوري و تحليل داده ها، مراحل اجرا و نگارش گزارش تحقيق ترکيبي، و در نهايت اعتبار گزارش هاي تحقيق با روش هاي ترکيبي و شيوه هاي نه گانه اعتبارسنجي آن مطرح و بررسي شده اند. در پايان مقاله، خلاصه اي از يک تحقيق ترکيبي انجام شده عنوان شده است.