سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر رهنما – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهلا شباک – کارشناسی ارشد تأسیسات آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در طراحی ساز ههای آبی، برآورد حجم سیلاب و سیلاب حداکثر با احتمال وقوع بخصوص را م یتوان با استفاده از رو شهای متعددی برآورد کرد. هر روش دارای نقاط ضعف یا قوتی مخصوص به خود م یباشد. شبک ههای عصبی مصنوعی یکی از رو شهای پیش بینی سیلاب رودخانه ها می باشند. شبک ههای عصبی مصنوعی یک تکنیک قابل انعظاف با ساختار ریاضی م یباشند که بدون توجه به پدیده های طبیعی، روابط پیچیدة غیر خطی بین داده های ورودی و خروجی را مشخص م یکنند. در مقالة حاضر، مطالعات لازم بر روی آمار و اطلاعات دبی سنجی در ایستگاه های موجود در حوزة هلیل رودانجام گرفت هاست و از برنامةNets جهت بکارگیری از آمار فوق و ارزیابی سیلاب های رودخانه هلیل استفاده گردیده است .با آموزش برنامه فوق، روند یابی سیلاب در حوزه هلیل رود انجا مشد هاست. کنترل دقیق محاسبات به وسیلة ریشة جذرمیانگین خطا(Rms error) و خطای حداکثر( Max error) در حد قابل قبولی انجام گرفته است که نشان می دهد دقت شبکة عصبی برای تخمین روندیابی سیلاب درمحل سد جیرفت در حد مطلوبی می باشد. با توجه به تحلیل حاصل از مدل شبک ةعصبی در حوز ةهلیل و پیش بین یهای احتمالی می توان به راحتی در مورد مدیریت سیلاب و ایمنی سد جیرفت بهر همند گردید.