سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزام به آئین – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

روشهای روند یابی سیلاب به دو گروه روشهای تقریبی و روشهای دقیق قابل تقسیم هستند . روشهای تقریبی که عمدتًاروشهای هیدرولوژیکی می باشند، به دلیل سادگی استفاده وقابل انجام بودن اکثر آنها با دست درگذشته به طور وسیعی به کاربرده می شده اند، اما امروزه روشهای دقیق که مبتنی بر حل مفصل معادلات کامل جریانات ناپایدار غیر یکنواخت به تدریج تغییر یابنده(معادلات سنت –ونانت)می باشند، در حال تکامل وبه نتیجه رسیدن هستند . در این تحقیق صورت کامل این معادلات که از نوع دیفرانسیل جزئی غیر خطی هیپربولیک می باشندوهیچ راه حل تحلیلی ریاضی ندارند،با استفاده ازروش تفاضل محدود وبابه کار بردن تکنیک حل تلویحی چهارنقطه ای حل می شوند . ازطریق مق ایسة نتایج به دست آمده از روش روندیابی پیشنهادی با مسئله واقعی فوق و همچنین با روشهای دیگر،کارائی این روش اثبات میگردد . انجام روند یابی سیلاب با روش پیشنهادی در این تحقیق با استفاده از برنامه کامپیوتری که اختصاصًا برای اثبات صحت روش مورد استفاده نگارنده نوشته شده است، انجام گردیده است . روش به کار برده شده در این تحقیق مشکلات پایداری عددی و اجبار در به کار بردن گامهای زمانی کوچک که روشهای صریح شدیدًا به آن دچار هستند را ندارد در عوض ثابت شده است، که این روش همگرائی سریع و کارائی مناسب و انعطاف پذیری زیادی د ر به کاربردن در شرایط پیچیدة هندسی -هیدرولوژیکی-توپوگرافیکی کانالهای بامقطع نامنظم وطبیعی دارد . این روش برای گامهای زمانی طولانی پایدار است، سریع است وبه خوبی برای کاربردهای مهندسی مربوط به جریانهای با مدت طولانی و ریچهای طولانی کانال با هندسة پیچیده تطبیق می کند.