سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا بهشتی – روندیابی هیدروگراف سیل با کاربرد مدل موج هارمونیک – پریودیک
نصرا… جواهری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی – دکترای سازه های آبی

چکیده:

سیل بعنوان یکی از مهمترین سوانح طبیعی همواره مورد توجه بشر بوده و در سالهای اخیر با توجه بـه توسـعه مراکز جمعیتی ،صنعتی، کشاورزی و افزایش خسارت ناشی از سیل ، لزوم توجه بیشتر به آن احساس می گردد . یکی از مسائل عمده در مهندسی رودخانه که اغلب هر مهندس هیدرولیک به ناچار با آن سر و کار پیـدا خواهـد کرد عبارتست از پیش بینی چگونگی طغیان و فروکش سیل در نقطه مشخصی از رودخانه و تغییراتی که در اثـر این حرکت در شکل و ارتفاع سیل بوجود می آید . روندیابی سیل یکی از مسائل مربوط به جریانهای غیردائمی است که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و برای حل آن می توان از روشها و تکنیکهای مختلف هیدرولیکی و هیدرولوژیکی استفاده نمود . در این مقاله سعی شده تا یک مدل ریاضی جدید برای روندیابی سیلاب در رودخانه معرفی گردد . مـدل ریاضـی مذکور از مشتق گیری مدل موج هارمونیک – پریودیک در جهت زمان و مکان و تبدیل آن بـه معادلـه دیفر انـسیل مدل موج هارمونیک بدست آمده است . به منظور تعیین ضرایب مدل موج هارمونیک – پریودیـک از حـل همزمـان معادلات انفصالی مدل توسط روشهای عددی explicit و implicit استفاده می شود . و سپس روابـط مناسـب بین ضرایب این معادله با تغییرات دبی در سیستم محاسبه می شود . از این مـدل مـی تـوان در کلیـه مطالعـات روندیابی سیل از جمله در سیستم های هشدار سیل یا روندیابی سیلاب در مخازن سدها بهره جست . ویژگی بارز
این مدل بر مدلهای هیدرولیکی روندیابی سیل ، عدم نیاز به اطلاعات مشخصات هندسی مسیر عبور سـیل مـی باشد . همچنین مشخصه بارز این مدل بر مدلهای روندیابی هیـدرولوژی کی ،بخـصوص رونـدیابی هیـدرولوژیکی جریان در رودخانه، محاسبه ذخیره جریان بصورت غیر خطی است . در واقع در روش پیشنهادی ضرایب مـدل بـا استفاده از داده های اندازه گیری شده موج سیل عبوری در بازه موردنظر انـدازه گیـری و محاسـبه مـی شـوند . براساس نتایج بدست آ مده می توان گفت که این روش علاوه بر صرف وقت و هزینه کمتر نـسبت بـه مـدلهای دیگر مانند مدل ماسکینگهام از دقت قابل قبولی برخوردار است .