سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا طارقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
احمدعلی توکلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن زرشناس – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به علت رشد سریع جمعیت در چند دهه اخیر، نیازهای آبی و به تبع آن بار آلودگی ورودی به منابع آب افزایش یافته است. آلودگی آب را می توان به صورت وجود ناخالصی در آب به نحوی که سبب نامناسب شدن آن برای استفاده در مصارف خاص می گردد، تعریف نمود . ورود آلاینده ها به سیستم منابع آب م ی تواند سبب بروز اثرات زیا ن آوری بر کیفیت آب پایین دست گردد . تخمین و پیش بینی انتقال آلودگی به کمک حل عددی و یا تحلیلی معادلۀ دینامیکی پخش و ان تقال آلودگی (ADE) انجام می پذیرد. در شبکه آبیاری و زهکشی کنترل مقادیر آلاینده ها در نقاط مختلف شبکه از نظر مدیریت بهره برداریدارای اهمیت بسیا ری می باشد. در این پژوهش با استفاده از آمار کیفی ایستگاه دارخوین واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب غربی اهواز، با استفاده از اطلاعات آماری سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۸۰ و اندازه گیری مقادیر آلاینده های ورودی به این شبکه، ، مقادیر ۸ – پارامتر کیفی آب شاملEC و NH3 ،COD ،K ،Mg ،DO Ca ،BOD5 در نقاط مختلف آن مشخص شده و در نهایت با مقایسۀ نتایج با مقادیر استانداردهای کیفی ، نقاط بحرانی شبکه از نظر آلودگی مشخص شده است . این کار به کمک حل تحلیلی معادلۀ یک بعدی انتقال -پخش آلودگی انجام گرفته است. نتایج حاصل از روندیابی نشان می دهد که تنها پارامترهای DO (درفصول پائیز و زمستان) وMg (در فصل تابستان) بوجود آورنده شرایط بحرانی می باشند. )