سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد شهنیا – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، گروه مهندسی برق – موسسه آموزش عال
کریم روشن میلانی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
محمدرضا اصولی تبریزی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

چکیده:

درصد قابل توجهی از توان تولیدی نیروگاهها بصورت تلفات در شبکه هـای توزیـع بـ ه هـدر مـی رود کـه ایـن میـزان بـه پارامترهای متعددی از جمله تعادل بار، ساختار شـبکه از نظـر مقاطع سیمهای هوایی فشـار ضـع یف و فشـار متوسـط، نـوع تجهیزات و چگالی بار بستگی دارد . اگرچه هزینـه هـای لازم سرمایه گذاری بـرای کـاهش تلفـات در شـبکه هـای توزیـع بالاست ولی مقایسه های فنی و اقتصادی لزوم اینکار را بـرای تمامی شبکه های توزیع ایران ضروری می سازد . در این مقاله به بررسی روند اجرا و راه کارهای بکار رفتـه و نتـایج فنـی و اقتصادی انجام پروژه پایلوت کاهش تلفات در شهرستان بناب می پردازیم . آنگاه با نگاهی دقیقتر، میزان اثربخشی هر یـک از فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن راه را مقایســه و محاســبات اقتصادی مربوطه از جمله هزینه های سرمایه گذاری و انـرژی صرفه جویی شده را بررسـی مـی کنـیم . آنگـاه ضـمن اثبـات موفقیت آمیز این طرح در کاهش تلفـات و بهبـود ویژگیهـای الکتریکی شبکه، لزوم انجام چنین پروژه هایی را برای تمـامی شبکه های توزیع ایران به رغم هزینه اولیه بالای آن بـه اثبـات می رسانیم .