سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مجید یاسوری – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
مریم السادات سجودی – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
کلان شهر رشت در سال های اخیر با مشکلات و چالش های بسیاری مواجه بوده است، یکی از این مشکلات کهدر صورت حل نشدن موجب مشکلات دیگری هم خواهد بود، پیوستن و حل شدن روستاهای حاشیه ای در بافتو بدنه ی اصلی شهر می باشد. ادغام بی برنامه ی این روستاها باعث تغییر در حجم جمعیتی شهر، بافت ناموزونو ناهماهنگ شهری، ضعف در ارائه ی خدمات رسانی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و… .بوده است. هدف از اینپژوهش بررسی مشکلات فوق الذکر و ارائه ی راهکارهایی جهت جلوگیری از بروز مجدد این مشکل بوده است. بههمین منظور روستاهایی که در حد بلافصل شهر قرار دارند، در سه مقطع مکانی ۵۰۰ متری، مورد شناسایی قرارگرفته اند، تا ادغام آن ها در آینده و پیامدهای ناشی از این ادغام مورد بررسی قرار گیرد. بررسی های صورتگرفته حاکی از آن است که روستاهایی که در حریم اول قرار گرفته اند بیشترین آمادگی را جهت متصل شدن بهشهر دارند و در صورت عدم مهار این جریان و پیوستن لایه های بعدی به بافت و بدنه ی اصلی شهر، شهر رشتبا مشکلات شهری بسیاری مواجه خواهد شد. از نظر پژوهشی این مقاله جز تحقیقات کاربردی محسوب می شود،یافته های این تحقیق به هر دو صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است و ابزار گردآوری اطلاعات در اینتحقیق نرم افزار GIS بوده است.