سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حبیب قراگوزلو – شرکت مدیریت شبکه برق ایران
محمدباقر ابوالحسنی جبلی – شرکت مدیریت شبکه برق ایران
هادی مدقق – شرکت مدیریت شبکه برق ایران

چکیده:

توجه به توسعه شبکه تول ید و انتقال کشور و رشد روزافزون مصرف انرژی، ارائه طرح های توسعه به ینه از د یدگاه اقتصاد ی و همچنین مهندس ی از اهم یت بالائ ی برخوردار است . یک ی از
عوامل مهمی که م ی تواند در درجه بند ی طرح ها ی توسعه شبکه مورد استفاد ه قرار گ یرد، م یزان تاث یر آنها بر رو ی قابل ی ت اطمینان شبکه م ی باشد . در این مقاله سع ی شده است تا با ارائه الگوریتمی مناسب برا ی انتخاب طرح به ینه از د ی دگاه قابل ی ت اطمینان، مسائل اقتصاد ی طرح ها نیز مورد توجه قرار گ ی رد . طبیعتا " با توجه به تضاد ذاتی بین افزایش قابلیت اطمینان شبکه و قیمت طرح های توسعه، لازم است تا مع یار قابل ی ت اطم ینان طرح در کنار سا یر ملاک های سنجش طرح ها ی توسعه قرار گیرد .
نهایتا " الگوریتم ارائه شده بعنوان نمونه جهت بررسی قابلیت اطمینان یکی از طرح ها ی توسعه، در برق منطقه ای تهران پیاده شده است