سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۴۶

نویسنده(ها):

خلیل راحتی – مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
هادی مدرس زاده رحمانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

در عصر حاضر، که قرن اطلاعات و ارتباطات نام گرفته، استفاده از تکنولوژی های جدیـد امـری اجتنـاب ناپذیر گشته است . گسترش شهرها، رشد جمعیت، مهاجرت بی رویه، رشد سریع ساخت و ساز و اسـتفاده روز افزون مردم شهر از وسایط نقلیه، مدیریت کلان شهرها را دچار مشکل ساخته است . یکی از ابزارهـای کـارآ و مفیدی که امروزه در خدمت مدیریت و سازماندهی ابر شهرها می باشد تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیـایی است که به ۱ GIS معروف می باشد . با توجه به قابلیت و ماهیت این گونه سیستم ها امـروزه در تمـام جوامـع پیشرفته برای انجام مطالعات و برنامه ریزی های حمل و نقل، مـدیریت بزرگـراه هـا، شـبکه هـای شـهری و سازماندهی و کنترل ترافیک از این تکنولوژی استفاده می شود . در کنار استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، می توان از خدمات سیستم های دیگر مکمل یا هم تراز این سیستم در مدیریت و سازماندهی کلان شهرها استفاده نمود که یکی از سیستم های ارزشـمند، سیـستم تعیـین موقعیت جهانی معروف به ۲ GPS می باشد که امروزه با توجه به کاربردهای مختلف در امور مربوط به هدایت و کنترل و مدیریت وسایل نقلیه در محیطهای مختلف اعم از هوا دریا و خشکی، همچنین بـا انجـام فعالیتهـای روزمره خارج از یک مرز بسته، استفاده از چنین سیستمی با توجه به مسائل و مـشکلات عدیـده ای کـه ایـن سیستم هنوز در قرن بیست و یکم با آن مواجه می باشد، بسیار حائز اهمیت می باشـد . همچنـین مـی تـوان از
ترکیب و تلفیق سیستم تعیین موقعیت جهانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، به روشهای نوینی جهت کنتـرل و مدیریت و سازماندهی ترافیک کلان شهری، دست یافت .