مقاله روند بروز سرطان ريه در استان کرمانشاه (۸۶-۱۳۷۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۴۲ تا ۳۴۸ منتشر شده است.
نام: روند بروز سرطان ريه در استان کرمانشاه (۸۶-۱۳۷۶)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان ريه
مقاله روند
مقاله بروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري رسول
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لقايي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سرطان ريه يکي از کشنده ترين و در عين حال قابل پيشگيري ترين سرطان ها است. در اين مطالعه روند بروز سرطان ريه در استان کرماشاه مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: در اين مطالعه تمامي گزارشات پاتولوژي مراکز پاتولوژي استان کرمانشاه در ۱۱ سال اخير (۸۶-۱۳۷۶) که در آن يکي از اشکال هيستوپاتولوژي سرطان ريه گزارش شده بود جمع آوري گرديد. پس از مطابقت گزارش هاي پاتولوژي با داده هاي مرکز بهداشت استان، اطلاعات وارد نرم افزار STATA 8شد. ميزان بروز استانداردشده باجمعيت استاندارد جهان به روش مستقيم محاسبه و با روش FAY & FEUER فاصله اطمينان ۹۵ درصد براي هر سال محاسبه شد.
يافته ها: در اين ۱۱ سال ۶۳۷ مورد بيمار مبتلا به سرطان ريه در استان کرمانشاه گزارش شده است که از اين تعداد ۵۸۲ مورد سرطان اوليه ريه بود. ميزان بروز خام و استانداردشده اين سرطان در ۱۱سال به ترتيب برابر با ۳٫۲ و ۶٫۱ در ۱۰۰۰۰۰ نفر بوده است. ميزان بروز با افزايش سن، افزايش پيدا مي کرد. در مجموع ميزان تغييرات سالانه بروز سرطان ريه به صورت کاهشي بود (%۳٫۴ کاهش در صدهزار نفر در هر سال) که اين ميزان از نظر آماري معنادار نبود (P=0.26). در تمامي سال هاي مورد بررسي، ميزان سرطان ريه در مردان بيشتر از زنان و نسبت بروز در مرد به زن از ۲٫۲-۱۲٫۷ متغير بوده است.
نتيجه گيري: کاهش نامحسوس ميزان بروز سرطان مي تواند به دليل اشکالات موجود و تغييرات بوجودآمده در ثبت سرطان باشد.