مقاله روند تحولات آموزش عالي زنان استان اصفهان در سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۹۹ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: روند تحولات آموزش عالي زنان استان اصفهان در سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش زنان
مقاله آموزش عالي
مقاله مشاركت
مقاله جنسيت
مقاله بخش دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده آذر
جناب آقای / سرکار خانم: بركت نيلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر «بررسي روند تحولات آموزش عالي زنان استان اصفهان (بخش دولتي) طي سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰» است. براي دستيابي به اين هدف به شناخت روند مشاركت زنان در آموزش عالي در اين دوران، تعيين رشته هايي كه زنان به آن گرايش پيدا كرده اند، روند حضور زنان در بازار كار استان اصفهان، دستيابي زنان به مقام هاي مهم اساسي و ارتباط ميان تحصيلات زنان و اشتغال آنان در مشاغل تخصصي پرداخته شده است. روش اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي بود و با استفاده  از داده هاي آماري موجود، روند تحولات آموزش عالي زنان مشغول به تحصيل و فارغ التحصيلان استان اصفهان را در كليه مقاطع و رشته هاي تحصيلي در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ مورد بررسي قرار داده است.
در اين پژوهش نمونه گيري خاصي انجام نگرفته و جامعه آماري با نمونه آماري يكسان و برابر است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه روند مشاركت زنان در آموزش عالي، در دوران مطالعه در تمامي مقاطع و رشته هاي تحصيلي حتي رشته هايي كه قبلا در انحصار مردان قرار داشته، چشمگير و گسترده بوده است. در رشته فني ـ مهندسي در سال ۷۱ـ۱۳۷۰، درصد دانشجويان زن ۱۰٫۴۷ بود كه اين رقم در سال ۱۳۷۹-۸۰ به ۴۰٫۹۵ درصد رسيده است. در رشته كشاورزي درصد زنان از ۲٫۶ به ۵۱٫۹۷ درصد رسيده است. با آنكه تعداد زنان در رشته هاي متعدد آموزش عالي افزايش داشته، مشاركت آنان در بازار كار از روند مطلوبي برخوردار نبوده است. ميزان مشاركت در بازار كار استان اصفهان هر ساله با رشدي نزولي برابر -۲٫۲۴ درصد روبه رو بوده است. حضور زنان در سمت هاي مديريتي و سرپرستي ادارات دولتي بسيار كمرنگ و در حدود ۲٫۳ درصد بوده است. در نهايت زنان متخصص فقط دربرگيرنده ۲۸٫۲ درصد متخصصان شاغل در استان اصفهان در بخش دولتي هستند.