مقاله روند تحول تفکر انتقادي در دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: روند تحول تفکر انتقادي در دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله دانشجو
مقاله مهارت
مقاله آموزش عالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاويدي كلاته جعفرآبادي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش بررسي چگونگي روند تحول تفکر انتقادي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد را کانون توجه خويش قرار داده است. بدين منظور، پژوهشي پيمايشي در مقطع زماني معيني؛ براي تعيين ميزان تفکر انتقادي دانشجويان سال اول و سال چهارم انجام شده است. افراد نمونه در اين پژوهش ۱۴۴ نفر دانشجوي کارشناسي دانشگاه فردوسي مشهد هستند که به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده اند. در اين پژوهش، آزمون تفکر انتقادي واتسون- گليرز بعنوان ابزار اندازه گيري مورد استفاده قرار گرفته است. در اين پرسشنامه مولفه هاي اصلي تفکر انتقادي عبارتنداز: استنباط، شناسايي مفروضات، استنتاج، تعبير و تفسير و ارزشيابي. براي مقايسه نمره تفکر انتقادي بين دو جنس و دانشجويان علوم انساني و ساير رشته ها، و دانشجويان سال اول و سال آخر از آزمون تي مستقل استفاده شد و مقدار (p<0.05) معنادار تلقي گرديد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که بين ميانگين نمرات تفکر انتقادي دانشجويان سال اول و سال چهارم تفاوت معني داري وجود دارد. البته بايد متذکر شد، که ميانگين کلي نمرات تفکر انتقادي دانشجويان سال اول و چهارم با توجه به استانداردهاي گزارش شده، در حد ضعيف ارزيابي مي شود. همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان داده است دانشجويان دختر در مهارت استنتاح و دانشجويان پسر در مهارت تفسير نمرات بيشتري را کسب کرده اند. با وجود اين بين ميزان تفکر انتقادي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري مشاهده نشده است. بعلاوه، بر اساس يافته هاي بدست آمده، تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات تفکر انتقادي دانشجويان رشته هاي علوم انساني و ساير رشته ها در کليه حيطه ها به جز حيطه تفسير مشاهده نشد.