مقاله روند تغييرات شاخص هاي مرگ و مير در ايران طي سالهاي ۸۶-۱۳۵۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۱۰ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: روند تغييرات شاخص هاي مرگ و مير در ايران طي سالهاي ۸۶-۱۳۵۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي مرگ و مير
مقاله الگوي مرگ و مير
مقاله آمار ثبتي
مقاله سازمان ثبت احوال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اماني فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از مولفه هاي مهم در برنامه ريزي هاي مربوط به سلامت هر جامعه، آمار و علل مرگ و مير در آن جامعه است. دانستن الگوي تغييرات مرگ و مير در هر کشوري مي تواند از اهميت بالايي براي برنامه ريزي هاي کشوري برخوردار باشد. در اين مطالعه روند تغييرات الگوي مرگ و مير در ايران در طول ۳۶ سال گذشته مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.
روش كار: در اين مطالعه اطلاعات مربوط به ۹۷۴۰۶۵۶ متوفي ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشوري در فاصله سالهاي ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۶ مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. براي آناليز روند تغييرات زماني الگوي کلي مرگ و مير، از روش هاي گرافيکي و مقايسه تغييرات روند مرگ و مير ثبتي طي سالهاي مورد بررسي استفاده نموديم. اطلاعات در نرم افزار آماري اکسل تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: %۶۰٫۴ مرگ و مير هاي ثبتي در مناطق روستايي و بقيه در مناطق شهري رخ داده بود. همچنين %۶۱٫۱ کل موارد مرگ در مردان اتفاق افتاده بود. شاخص مرگ و مير خام بر اساس آمارهاي موجود از ۱۳ نفر به ازاي هر ۱۰۰۰ تولد زنده در سال هاي ۵۵-۱۳۵۰ به رقم ۵ نفر در سالهاي ۹۰-۱۳۸۵ کاهش داشته است. همچنين شاخص اميد به زندگي طي سال هاي مورد بررسي روند صعودي داشته و از رقم ۲/۵۵ طي سال هاي ۵۵-۱۳۵۰ به رقم ۷۱ طي سالهاي ۹۰-۱۳۸۵ رسيده است.
نتيجه گيري: نتايج نشان دادند که الگوي مرگ و مير طي سالهاي مورد بررسي به طور کلي تغيير يافته و شاخص مرگ و مير خام با روند نزولي و اميد به زندگي با روند صعودي بيانگر توسعه شاخصهاي سلامت و ارتقا سطح بهداشت در کشور ايران مي باشد.