مقاله روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي ۱۴ روز دريافت تحريك شنوايي با صداي آشنا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي ۱۴ روز دريافت تحريك شنوايي با صداي آشنا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کما
مقاله تحريک شنوايي
مقاله سطح هوشياري
مقاله محروميت حسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: بصام پور شيواسادات
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري مقدم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كما با عوارض متعددي در عملكردهاي شناختي، ادراكي و حسي همراه است. محروميت حسي نيز يكي ديگر از عوارض تهديد كننده بيماران كمايي است كه عوارض مذكور را تشديد مي نمايد. بسياري از عوارض كما بواسطه به كارگيري برنامه هاي تحريك حسي قابل پيشگيري است اما شناخت و به كارگيري بهترين برنامه تحريك حسي اهميت دارد. هدف اين مطالعه تعيين تأثير تحريكات شنوايي با صداهاي آشنا بر روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي ۱۴ روز به كارگيري اين تحريكات مي باشد.
روش بررسي: در اين كارآزمايي باليني، نمونه هاي پژوهش ۳۰ بيمار بستري در بخش هاي ICU بيمارستان هاي شريعتي و سينا بودند كه به روش نمونه گيري در دسترس به مطالعه وارد شده و به صورت تصادفي با همسان سازي گروهي هم زمان در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند. بيماران گروه آزمون با نواري ضبط شده از صداي فرد مورد علاقه شان در خانواده (روزانه دو بار و هر بار به مدت ۵ تا ۱۵ دقيقه) تحريك شدند اما بيماران گروه كنترل به جز صداهاي معمول محيط بخش، تحريك شنوايي خاصي دريافت نكردند. ابزار بررسي سطح هوشياري، مقياس كماي گلاسكو (GCS) بود كه بوسيله آن نمره هوشياري بيماران گروه آزمون قبل و بعد از هر جلسه تحريك (چهار بار در روز) ارزيابي شد. نمره هوشياري بيماران گروه كنترل نيز روزانه ۴ بار با فواصل زماني مشابه گروه مداخله ارزيابي شد. هم زمان با ارزيابي مقياس كماي گلاسكو، علايم هموديناميك نيز ارزيابي گرديد.جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري مجذور كاي، فيشر دقيق، فريدمن و تي مستقل استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد، در گروه آزمون اختلاف آماري معني داري بين ميانگين روزانه نمره هاي هوشياري واحدهاي مورد پژوهش طي ۱۴ روز وجود داشت (P<0.001)، حال آن كه ميانگين روزانه نمره هاي هوشياري بيماران در گروه كنترل طي ۱۴ روز تغيير بارزي نداشت (P=0.86).
نتيجه گيري: با توجه به اين كه به كارگيري تحريكات شنوايي با صداي آشنا با بهبود نمره هوشياري بيماران كمايي مورد مطالعه در گروه آزمون همراه بوده است، توصيه مي شود در صورت امكان شرايط لازم جهت دريافت تحريكات شنوايي آشنا براي بيماران كمايي بستري در بخش هاي ICU از طريق ملاقات مستقيم اعضاي خانواده از بيمارشان يا پخش نوارهاي ضبط شده از صداي ايشان فراهم گردد.