سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آزیتا کارگشا – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
غلامعباس اکبری – استادیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
ایرج اله دادی – استادیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی روند تغییرات عمل کرد و برخی اجزای عمل کرد سویا تحت تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی (بدون خاک ورزی و خاک ورزی حداقل ) در فواصل متفاوت کاشت بوته، این آزمایش تحت اعمال فا کنور سیتمهای شخم با چهار سطح بدون شخم، دو دیسک عمود برهم، فقط دیسک و شخم مرسوم، فا کتور فواصل بین ردیف بوته با سه سطح ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتی متر و فا کتور فواصل روی ردیف بوته با سه سطح ۳، ۵ و ۸ سانتی متر با چهار تکرار بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی بصورت آزمایش کرتهای دوبار خرد شده در ایستگاهتحقیقاتی مر کز تحقیقات کشاورزی مازندران در تابستان ١٣٨٢ به اجرا در آمد . نتایج نشان دادند که به لحاظ عملکرد میان سیستم های مختلف شخم تفاوت معنی داری وجود نداشت . اما با کاهش فاصله میان بو ته هاو افزایش تر اکم مقدار عمل کرد افزایش پیدا ک رد. همچنین به لحاظ آماری میان سیستم های مختلف خاک ورزی در صفتهای وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت . این نتیجه با عدم معنی دار بودن تفاوت میان سیستمها بروی عمل کرد همسو است . اما فواصل مختلف کاشت بوته به لحاظ وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف دارای تفاوت معنی داری بودند اما بطوریکه با کاهش فواصل بین بوته ها و افزایش تر اکم وزن هزار دانه نیز افزایش یافت . اگرچه نتایج تجزیه وار یانس نشان داد که اثر متقابل میان سیستم های مختلف شخم و فواصل بین ردیف بوته بی معنی است، اما مقایسات میانگین تفاوت محسوسی را میان سیستم های مختلف شخم در فواصل متفاوت بین ردیف نشان داد.