سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدرضا فاطمی طباطبایی –
مسعود تشفام –

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات هماتولوژیک در طی بروز آسیت تعداد ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتی نر از نژاد راس به سه گروه کنترل، تری یدوتیرونین ۱/۷) پی پی ام هورمون تری یدوتیرونین به دان مصرفی افزوده شد ) و سرما ( پرورش در دما ی %۳۰ زیر حد طبیعی ) تقسیم شدند . در سنین ۱۴ ، ۲۱ ، ۲۸ ، ۳۵ و ۴۵ روزگی به صورت اتفاقی از ۱۰ قطعه جوجه در هر
گروه خونگیری و میزان هموگلوبین، تعداد گلبولها ی قرمز و هماتوکریت اندازه گیری و میانگین حجم، هموگلوبین و غلظت هموگلوبین در گلبولها ی قرمز مورد محاسبه قرار گرفت . تلفات ناشی از آسیت در گروه تری یدوتیرونین زودتر از گروه سرما آغاز شد و شدت آن نیز بیشتر بود . مقدار هموگلوبین در دوگروه تحت درمان ( حساس شده به آسیت ) با افزایش سن بیشتر شد . مقدار هماتوکریت نیز با افزا یش سن در تمامی گروهها خصوصاً گروه سرما افزا یش یافت و حتی مقدار آن در گروه سرما از گر وه تری یدوتیرونین نیز بیشتر بود . مقادیر متوسط حجم و هموگلوبین گلبولها ی قرمز نیز باافزایش سن بیشتر شدند ولی افزا یش حجم متوسط گلبولها ی قرمز در گروه سرما سریعتر رخ داد، با ا ین وجود مقدار متوسط هموگلوبین در گلبولها ی قرمز ا ین گروه کاملاً به سطح گروه کنترل نرسید و حتی در مجموع ۵ مرحله نمونه گیری میانگین غلظت هموگلوبین در گروه سرما از دو گروه د یگر کمتر بود . بر اساس نتا یج به دست آمده به نظر میرسد افزایش نیاز به اکسیژن و عدم تولید هموگلوبین کافی متناسب با نیاز افزا یش یافته پرنده یکی از مهمتر ین عوامل در آسیت ناشی از سرما باشد و شاید با تحریک تولید هموگلوبین بتوان این مدل را تا حدی مهار نمود .