سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدرضا فاطمی طباطبایی – شاهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، بخش ف
مسعود تشفام – اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، بخش فی

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات هیپرتروفی بطن راست، پروتئین تام و آلبومین در طی بروز آسیت تعداد ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتی نر از نژاد راس به سه گروه کنترل، تری یدوتیرونین ۱/۷) پی پی ام هورمون تری یدوتیرونین به دان مصرفی افزوده شد ) و سرما ( پرورش در دما ی %۳۰ زیر حد طبیعی) تقسیم شدند . در سنین ۱۴ ، ۲۱ ، ۲۸ ، ۳۵ و ۴۵ روزگی به صورت اتفاقی از ۱۰ قطعه جوجه در هر گروه خونگیری و نمونه برداری شد و نسبت وزن بطن راست به وزن هردو بطن و مقادیر پروتئین تام و آلبومین اندازه گیری شدند . تلفات ناشی از آسیت در گروه تری یدوتیرونین زودتر از گروه سرما آغاز شد و شدت آن نیز بیشتر بود . در دو گروه تحت درمان ( حساس شده به آسیت ) با افزا یش سن نسبت وزن بطن راست به وزن هردو بطن افزا یش یافت . این افزایش هر چند در گروه سرما دیرتر آغاز گردید ولی تا انتها ی دوره حتی ازگروه تری یدوتیرونین نیز اندکی بیشتر شد ۰/۲۷۲ ± ۰/۰۱۳) در مقابل ).۰/۲۸۱ ± ۰/۰۱۷ مقدار پروتئین تام و آلبومین نیز با افزا یش سن در کلیه گروهها بیشتر شد بطوریکه در تمامی گروهها مقدار پروتئین تام در ۲۱ روزگی نسبت به۱۴ روزگی و مقدار آلبومین در ۲۸ روزگی نسبت به ۱۴ روزگی افزا یش معنی داری رانشان داد . البته مقدار آل بومین و خصوصاً پروتئین تام در اوج شیوع آسیت در ا ین گروه دچار کاهش شد . بعلاوه مقدار پروتئین تام و آلبومین در برخی از نمونه گیریها در گروهها ی کنترل و خصوصاً سرما بیشتر از گروه تری یدوتیرونین بود . به نظر می رسد تری یدوتیرونین علاوه بر افزا یش مصرف اکسیژن و اثرات مستقیم قلبی با افزایش کاتابولیسم پروتئین ها ی سرم باعث کاهش فشار اسمزی پلاسما و تشد ید تراوش ما یعات از پلاسما شده است ولی اثر سرما بر پروتئین ها ی سرم بر خلاف تری یدوتیرونین می باشد .