سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشته کمیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
وحید چگینی – عضو هیئت علمی مرکز ملی اقیانوس شناسی، دکتری مهندسی ساحل و سازه های در
محمدرضا بنازاده ماهانی – عضو هیئت علمی گروه فیزیک دریا، دانشگاه تربیت مدرس
محمدسعید سنجانی – کارشناس ارشد فیزیک دریا، کارشناس مرکز ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

همزمان با گشتهای تحقیقاتی مرکز ملی اقیانوس شناسی در محدوده آبهای خلیج چابهار، که در زمستان سال ۱۳۸۵ صورت پذیرفت، برخی از پارامترهای فیزیکی آب، از جمله دما، ش وری و چگالی با استفاده از نیم رخ برداری توسطCTD در لا یه ها ی مختلف مورد نمونه بردار ی و بررسی قرارگرفت . هدف اصل ی این مطالعه، شناخت و آگاه ی ی افتناز نحوه توزیع این پارامترها، رسم نمودارهای همبستگی، تحلیل آماری این پارامترها همراه با پارامترهای هواشناس ی و ارایه الگو یی از گردش آب در این منطقه با استفاده از روش آمار ی، آزمون طرح بلوک ی کاملاً تصادف ی با ز یرنمونه نامساوی ) ) Randomized Complete Block Design بوده است . نتایج حاصل از این مطالعات نشان داد که، دمای آب خلیج چابهار در توز یع سطح ی و عمق ی چگال ی آب اثر بیشتری نسبت به شور ی آب دارد؛ آزمون آماری نیز نشان داد، گردش آب خلیج چابهار در فصل زمستان چرخندی ) Cyclonic) بوده است و همین طور زمان وقوع پدیده فراجوشیUpwelling)در منطقه مورد مطالعه، دی و بهمن ماه می باشد