مقاله روند خودکشي دانشجويان در فاصله سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۸۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: روند خودکشي دانشجويان در فاصله سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکشي
مقاله دانشجويان
مقاله پزشکي قانوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناغي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآبادي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پيروي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالمعصومي فائزه زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي خودکشي دانشجويان بر حسب جنس، سن، فصل و ماه، مکان و روش خودکشي و نيز تعيين زمان دقيق خودکشي، مصرف مواد، سابقه بيماري روانپزشکي، سابقه اقدام به خودکشي و خودزني، رشته تحصيلي، و سابقه اقدام به خودکشي و خودکشي کامل در بين دوستان و بستگان انجام شد.
روش: مطالعه حاضر از نوع توصيفي و نمونه پژوهش شامل کليه موارد خودکشي ارجاع داده شده به پزشکي قانوني بود. اطلاعات در دو مرحله گذشته نگر و آينده نگر به صورت بررسي پرونده هاي دانشجويان و مصاحبه با خانواده ها جمع آ وري شد.
يافته ها: در بازه زماني سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ مجموعا ۳۳۷ مورد خودکشي و بيشتر در فصل تابستان و محل سکونت فرد رخ داد. حلق آويزي بالاترين و بريدن عروق حياتي کمترين فراواني را دارا بودند. در مصاحبه با خانواده ها مشخص شد که دانشجويان مرد، شهري، ۲۲ ساله، مجرد، رشته علوم انساني، سال دوم و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بيشتر خودکشي کرده اند. بيشتر خودکشي ها طي روز و در روزهاي شنبه، يکشنبه و جمعه و زمان امتحانات و تعطيلات بين دو ترم تحصيلي انجام گرفت.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق مي تواند به يافتن زمينه هاي وقوع خودکشي در ميان دانشجويان کمک نمايد و راهکارهايي را براي پيش گيري و کاهش نرخ خودکشي در کشور پيشنهاد کند.