مقاله روند رشد ميگوي ببري سبز (Penaeus semisulcatus) در استخرهاي پرورش ميگوي سايت حله استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: روند رشد ميگوي ببري سبز (Penaeus semisulcatus) در استخرهاي پرورش ميگوي سايت حله استان بوشهر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي رشد
مقاله ضريب تبديل غذايي
مقاله ميزان بازماندگي
مقاله ميگوي ببري سبز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: زکي پوررحيم آبادي اسحق
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور تعيين مدل رشد و تاثير پارامترهاي مهم فيزيكوشيميايي آب بر رشد ميگوي ببري سبز (Penaeus semisulcatus) در طول دوره پرورش ۱۰۹ روزه انجام گرديد. اين مطالعه با سه تکرار در ۳ استخر ۰٫۴ هكتاري با تراكم ۲۵ قطعه پست لارو در هر مترمربع در سايت پرورشي حله استان بوشهر در تابستان سال ۱۳۸۱ به اجرا گذاشته شد. پارامترهاي زيستي و غيرزيستي ثبت شده در طي دوران پرورش از قبيل طول كل و وزن كل، دماي آب، pH، ميزان شفافيت، شوري، عمق و اكسيژن محلول آب استخرها بودند. متغيرهاي مستقل غيرزيستي همبستگي هاي متفاوتي را با متغير وابسته رشد ميگوها نشان دادند. طبق روش رگرسيون چندگانه پس رو در مدل رشد حاصل ۴ پارامتر محيطي شامل ميزان كاهش شفافيت، افزايش عمق، كاهش شوري و ثبات در pH بيشترين تاثيرگذاري را در رشد ميگوي ببري سبز نشان دادند (r=%99). ميانگين ميزان برداشت از سه استخر ۹۰۳٫۳۳ كيلوگرم در ۰٫۴ هکتار با ميانگين وزني ۱۲٫۲۲ گرم و ضريب تبديل غذايي ۱٫۳۳ بود.