سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیوان زمان – باشگاه پژوهشگران جوان کردستان
امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
امیر حسین شیرانی راد – استادیارپژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
اسعد رخزادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر روند رشد و عملکرد ارقام سویا ، آزمایشی به صورت کرت ها ی خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار درسال زراعی ۸۵-۸۴ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج انجام شد. تاریخ های کاشت به عنوان عامل اصلی (اول اردیبهشت ، ۱۵ اردیبهشت و ۳۱ اردیبهشت ) و ۴ رقم سویا (کلارک، باتنی، هابیت، T.M.S) به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرارگرفتند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تاریخ های کاشت از لحاظ صفات تعداد روز تا گلدهی ، غلاف دهی ، رسیدگی کامل ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شا خص برداشت اختلاف معنی دار وجود دارد . به طوریکه تاریخ کاشت سوم دوره گلدهی ، غلاف دهی و رسیدگی ک امل کوتاهتری را در مقایسه با سایر تاریخ های کاشت داشت . همچنین به د لیل کاهش دما و ایجاد شرایط مساعد جهت هر چه بهتر پرشدن دانه ها، بیشترین طول دوره زمانی در تاریخ کاشت سوم حاصل گرد ید. بین ارقام نیز از لحاظ صفات تعداد روزتا گلدهی ، غلاف دهی ، رسیدگی کامل ، صفات دانه در غلاف ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی اختلاف معنی دار وجود داشت. رقم باتنی کمترین ورقم کلارک بیشترین زمان را جهت طی کردن مراحل فنولوژیک دربین سایر ارقام داشتند . همچنین رقم باتنی بیشترین مقدار وزن صد دانه و رقم کلارک بالاترین مقدار سا یر صفات را (به جز وزن صد دانه ) به خود اختصاص دادند. اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم در مورد صفات تعداد دانه درغلاف ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک ، شاخص برداشت وهمه صفات فنولوژیک معنی دار بوده است.