مقاله روند رشد کمي آموزش عالي خصوصي و دولتي در کشور جمهوري اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۷۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: روند رشد کمي آموزش عالي خصوصي و دولتي در کشور جمهوري اسلامي ايران
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسسات آموزش عالي
مقاله آموزش عالي خصوصي
مقاله دانشگاه غيرانتفاعي
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي
مقاله رشد آموزش عالي
مقاله رشد کمي آموزش عالي دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل آقا فريده
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نيروي انساني متخصص و ماهر مهمترين عنصر توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها محسوب مي شود. نقش سرمايه انساني يک کشور در ميزان رشد و توسعه اقتصادي آن اهميتي بيش از گذشته يافته است، بنابراين سرمايه گذاري در آموزش عالي يکي از اساسي ترين راهها براي دستيابي به توسعه اقتصادي – اجتماعي محسوب مي شود. با توجه به نقش حياتي آموزش عالي در تربيت نيروي انساني، گسترش آموزش عالي به لحاظ کمي و کيفي در کشور ايران كه کشوري در حال توسعه است، ضرورتي اجتناب ناپذير تلقي مي شود. هدف کلي اين پژوهش، بررسي روند رشد موسسات آموزش عالي خصوصي در کشور ايران و مقايسه آن با موسسات آموزش عالي دولتي است. اين پژوهش از نوع کاربردي و روش تحقيق آن توصيفي – پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش نيز شامل کليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و خصوصي (دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه غيرانتفاعي) کشور ايران است و براي بررسي عميق آن سرشماري کامل انجام شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در دو دهه اخير امکانات و بودجه دولتي نتوانسته پاسخگوي اين ضرورت باشد، لذا تاسيس، توسعه و تجهيز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي خصوصي و غيردولتي که بخش اعظم آن را دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل مي دهد، مورد توجه ويژه قرار گرفته و رشد چشمگيري نيز داشته است. هم اکنون تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در بخش خصوصي حتي بيش از دانشجويان بخش دولتي است (بازرگان، ۲۰۰۰). به لحاظ وظيفه خطيري که بر عهده اين بخش است، دانش دقيق از توانمندي هاي اين بخش و برنامه ريزي براي آينده آن از اهميتي انکارناپذير برخوردار است. بنابراين در اين پژوهش ابتدا زمينه هاي ايجاد و روند توسعه آموزش عالي خصوصي در بعضي کشورهاي جهان مورد کند و کاو قرار گرفته و سپس با ارايه تاريخچه مختصري از آموزش عالي خصوصي در کشور جمهوري اسلامي ايران، روند رشد موسسات آموزش عالي خصوصي و دولتي در آن، بررسي مي شود.