مقاله روند شيوع اضافه وزن و پرفشاري خون در نوجوانان تهراني طي سه بررسي مقطعي از مطالعه قند و ليپيد تهران (۸۷-۱۳۷۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۸۳ تا ۴۹۲ منتشر شده است.
نام: روند شيوع اضافه وزن و پرفشاري خون در نوجوانان تهراني طي سه بررسي مقطعي از مطالعه قند و ليپيد تهران (۸۷-۱۳۷۸)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله در خطر اضافه وزن
مقاله اضافه وزن
مقاله پرفشاري خون
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسل خامنه عاتكه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني اصفهاني فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: صفرخاني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرميران پروين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش بررسي روند شيوع اضافه وزن و پرفشاري خون در نوجوانان تهراني در سه مطالعه مقطعي طي سال هاي ۱۳۷۸-۸۷ است.
مواد و روش ها: اين پژوهش روي نوجوانان ۱۰-۱۹ سال شرکت کننده در سه بررسي اول ۱۳۷۸-۸۰ (۳۰۱۰=تعداد)، دوم ۱۳۸۱-۸۴ (۱۱۰۷=تعداد) و سوم ۱۳۸۴-۸۷ (۱۰۹۰=تعداد) از مطالعه قند و ليپيد تهران انجام شد. نمايه توده بدني بر اساس صدک هاي ايراني و فشار خون بر اساس معيارهاي آکادمي کودکان آمريکا و جدول هاي رشدCDC  سال ۲۰۰۰ تعريف شد.
يافته ها: ميانگين±انحراف معيار BMI نوجوانان از ۴٫۳±۲۰٫۱ در بررسي اول به ۴٫۷±۲۱٫۶ کيلوگرم بر مترمربع در بررسي سوم افزايش يافت (P<0.001). شيوع تعديل شده سني و جنسي افراد در معرض خطر اضافه وزن به ترتيب از %۱۲٫۸ در بررسي اول به  %18.5در بررسي سوم افزايش يافت(P<0.001)  و درصد افراد داراي اضافه وزن از %۶٫۴ در بررسي اول به %۱۲٫۷ در بررسي سوم رسيد (P<0.001). طي اين سه مقطع شيوع فشار خون بالا، روند کاهشي داشته و شيوع فشار دياستولي بالا از %۷٫۹ به %۳ و فشار سيستولي بالا از %۳ به %۱٫۳ رسيد (P<0.001). پس از تعديل اثر سن و جنس، احتمال داشتن پرفشاري خون با افزايش BMI به ترتيب در بررسي اول (:۱٫۱۱-۱٫۱۷ فاصله اطمينان، ۱٫۱۴: نسبت شانس)، دوم (:۱٫۱۵-۱٫۳۰ فاصله اطمينان، :۱٫۲۳ نسبت شانس) و سوم (:۱٫۰۰-۱٫۱۱ فاصله اطمينان، :۱٫۰۵ نسبت شانس) ارتباط داشت.
نتيجه گيري: درصد اضافه وزن در مقايسه با در خطر اضافه وزن از سرعت بيشتري براي اضافه وزن برخوردار است. شيوع افراد با فشارخون بالا در طي سه بررسي کاهش يافته است. اثر افزايشي BMI بر احتمال ابتلا به پرفشاري خون در بررسي سوم از بررسي هاي ديگر کمتر بود.