مقاله روند مهاجرت و وضعيت تكثير ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) در رودخانه گهرباران (استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۷۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: روند مهاجرت و وضعيت تكثير ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) در رودخانه گهرباران (استان مازندران)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكثير
مقاله گهرباران
مقاله ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum)
مقاله مهاجر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل شاهي كريم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادنژاد حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي روند مهاجرت و وضعيت تكثير ماهي سفيد در رودخانه گهرباران از تاريخ ۲۳/۱۲/۸۶ لغايت ۲/۲/۸۷ (به مدت ۴۰ روز) نمونه برداري صورت گرفت. دماي آب رودخانه در شروع و اتمام دوره به ترتيب ۱۱ و ۱۸ درجه سانتي گراد بود. از مجموع ۴۹۴۸ عدد ماهي صيد شده، تعداد ۳۱۹۲ عدد مولد به جنس نر و ۱۷۵۶ عدد مولد به جنس ماده تعلق داشت، كه تعداد ۲۲۰۴ عدد مولد نر و ۱۲۰۳ عدد مولد ماده در امر تكثير مورد استفاده قرار گرفت. نسبت جنسي در جمعيت مهاجر نابرابر (۸۲/۱ نر: ۱ ماده) بود. ميانگين طول كل مولدين ماده و نر ماهي سفيد به ترتيب ۱٫۴۵±۴۰٫۳۵ سانتي متر، ۰٫۵±۳۴٫۸۲ سانتي متر و ميانگين وزن مولدين ماده و نر نيز به ترتيب 145.68±۹۹۲٫۵۴ گرم و ۱۱۸٫۹۴±۴۲۹٫۲۶ گرم بود. ميزان استحصال تخم ماهي سفيد در طول ۴۰ روز تلاش ۶۲۹ كيلوگرم تخم آب كشيده بوده است. هماوري مطلق ماهي سفيد در اين منطقه ۴۰۵۵۰ و هماوري نسبي ۴۰۷۱۴ بود. ميانگين درصد لقاح نيز ۰٫۵±۹۴٫۸۵ بدست آمد. ميانگين ضريب شرايط براي مولدين ماده و نر به ترتيب ۰٫۱۵±۱٫۳۴ و ۰٫۳۲±۱٫۰۹ بود. بيشترين مهاجرت و بالاترين ميزان استحصال تخم در دهه دوم (نيمه اول فروردين ماه) بود.