مقاله روند نمايه هاي حدي اقليمي دما در ايران طي دوره ۲۰۰۳-۱۹۵۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: روند نمايه هاي حدي اقليمي دما در ايران طي دوره ۲۰۰۳-۱۹۵۱
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نمايه هاي حدي اقليمي
مقاله دماهاي حدي بالا
مقاله دماهاي حدي پايين
مقاله روند
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرمايش جهاني، باعث احتمال بيشتر رخداد دماهاي حدي مي شود که تاثيرات اجتماعي و زيست- محيطي آنها در مقياس محلي زياد است. بيشتر مطالعات انجام شده در اين زمينه، حاکي از کاهش دماهاي حدي پايين و افزايش دماهاي حدي بالاست. به منظور بررسي اين تغييرات، دماهاي روزانه ۲۷ ايستگاه همديدي (سينوپتيک) کشور با داده هاي همگن و با کيفيت بالا و مشتمل بر دوره آماري سالهاي ۱۹۹۰-۱۹۶۱ (دوره پايه) استفاده گرديد. نمايه هاي حدي دما نيز در پنج دسته، شامل نمايه هاي حدي مبتني بر صدک ها، مطلق، آستانه اي، دوره اي و ساير در دوره ۲۰۰۳-۱۹۵۱ محاسبه گرديد. نتايج به دست آمده، حاکي از آن است که نمايه هاي حدي، چون روزهاي يخبندان (FD)، روزهاي يخي (ID)، روزهاي سرد (TX10P)، شب هاي سرد(TN10P) ، و دامنه تغييرات شبانه روزي دما (DTR) در اغلب نقاط کشور داراي روند منفي است. براي مثال، مي توان به کاهش ۸ تا ۱۰ روز در دهه هاي يخبندان در شمال شرق کشور اشاره نمود. همچنين نمايه هايي چون روزهاي تابستاني (SU25)، روزهاي گرم (TX90P) و شب هاي گرم (TX90P) نيز در اغلب نقاط کشور روند افزايشي داشته اند براي مثال، مي توان به افزايش پنج تا هفت روز در دهه گرم شيراز و تهران اشاره نمود. در مورد نمايه هايي چون طول مدت گرما و سرما (WSDI, CSDI) هر سه حالت روند مثبت، روند منفي و بدون روند ديده شده که بدين ترتيب، نمي توان تغييرات مکاني و زماني آن را مانند بقيه نمايه ها تفسير نمود. به طور کلي، روند نمايه ها جدا از موارد استثنايي، همسو با آخرين يافته هاي هیات بين الدول تغيير اقليم و مطالعات جهاني ديگر است.