سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روناک تیمورهمدان – دانشجوی کارناشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
عبدالمجید یعقوب پور – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در زون سنندج – سیرجان واقع است و بخشی از چهارگوش ۱:۲۵۰۰۰۰ مهاباد است این منطقه به واسطه داشتن تنوع زمین شناسی ، تعددحوادث زمین ساختی و وجود مناطق پتانسیل دار لا در آن از نظر بررسی روند کانه زایی طلا در آن از اولویت خاصی برخوردار است. به منظور تعیین آنومالی های طلا در این منطقه از روشهای (x_ns) و آماره انفصال استفاده شدهاست. سپس با انطباق آنومالیها با نقشه زمین شناسی و مطالعات مغناطیس سنجی سه روند کانه زایی طلا در منطقه پیشنهاد می شود.