مقاله رويان زايي در Tripleurospermum disciforme: تيپ جديد و نادر از رويان زايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: رويان زايي در Tripleurospermum disciforme: تيپ جديد و نادر از رويان زايي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Asteraceae
مقاله ميکروسپورزايي
مقاله مگاسپورزايي
مقاله تخمک
مقاله رويان زايي
مقاله Tripleurospermum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيرچهرگاني عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي صادقيان سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ويژگيهاي رويان شناختي Tripleurospermum disciforme مورد بررسي قرار گرفت. گلها و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در FAA70 تثبيت و در الکل ۷۰ درصد نگهداري شد. نمونه ها پس از قالب گيري در پارافين با ميکروتوم برش گيري شد. رنگ آميزي با پريوديک اسيد شيف و نيز با هماتوکسيلين انجام گرفت. نتايج نشان داد که بساکها داراي ۴ کيسه گرده بوده و لايه مغذي از نوع ترشحي است. تتراد هاي ميکروسپور از نوع چهارضلعي (تتراهدرال) و چهار گوش (تتراگونال) هستند. دانه هاي گرده در زمان انتشار دو ياخته اي هستند. تخمک از نوع واژگون، تک پوسته اي و کم خورش است. لايه آندوتليوم از يک رديف ياخته تشکيل شده است. نمو کيسه روياني بر اساس تيپ پلي گونوم صورت مي گيرد، اما افزايش ياخته هاي آنتي پود از ۶ تا ۸ مشاهده و هسته آنها حالت پلي پلوئيدي دارد. بر اساس نتايج اين پژوهش دو نوع رويان زايي در اين گياه وجود دارد، در برخي از گلچه ها که هرمافروديت هستند، اگر چه ياخته هاي آنتي پود افزايش پيدا مي کند، اما خاستگاه رويان از ياخته تخم است. ولي در عده اي ديگر از گلچه ها که آنها نيز هرمافروديت هستند، ياخته هاي آنتي پود افزايش پيدا کرده، پايدار مانده و بدون انجام لقاح، رويان را بوجود مي آورد. در اين موارد دستگاه تخم تحليل رفته و از بين مي رود که به نظر مي رسد علت آن عدم تلقيح ياخته تخمزا است.