مقاله رويا و نقش آن در متون عرفاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۴۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: رويا و نقش آن در متون عرفاني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويا
مقاله واقعه
مقاله عرفان
مقاله نقش رويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثروت منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقل رويا، يكي از روش ها يا ابزارهاي مورد استناد عارفان در اثبات نظريه هاي عرفاني است. از اين روش در مسايل و موضوعاتي چون اثبات شان و مرتبه والاي عارف، حل مشكلات و يا تاييد عقيده، وقوف بر ضماير، توصيه و راهنمايي و ارشاد و تحول سالك، انكشاف برخي رازها، ارتباط با مردگان، آگاهي از حوادث آتي، اهداي لقب و خرقه در خواب و نظاير آن، در متون عرفاني بهره گيري شده است.
در نگاه نقادانه، برخي از اين روياها بسيار شگفت انگيز و در بادي امر غيرقابل قبول مي نمايد، حال آنكه برخي ديگر را مي توان پذيرفت. ولي آنچه در ديدگاه عارفان مهم بوده است نه خود رويا و صحت و سقم آن، بلكه استفاده اي بوده است كه در نتيجه گيري هاي ضروري در جهت اثبات نظريات تعليمي عارفان مي توانست بر آن مترتب باشد.