مقاله رويكردي روايت شناختي به داستان دو دنيا اثر گلي ترقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۴۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: رويكردي روايت شناختي به داستان دو دنيا اثر گلي ترقي
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت شناسي
مقاله روايت دو دنيا
مقاله ژرف ساخت
مقاله زمان
مقاله مكان
مقاله شخصيت
مقاله كانوني شدگي
مقاله تضاد و تناقض
مقاله بازنمايي گفتار و انديشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويكرد روايت شناختي در بررسي ساختار روايت هاي داستاني، بستر و الگوي منظمي براي تحليل مولفه هاي اصلي متن روايي، يعني داستان و متن فراهم مي كند. در اين جستار، به تحليل داستان دو دنيا از ديدگاه روايت شناختي پرداخته مي شود و به فرض اوليه پژوهش در مورد امكان كاربرد عملي الگوي ساختاري روايت شناختي در روايت داستاني مدرن دو دنيا با بررسي مولفه هاي روايت شناسي در اين داستان، پاسخ داده مي شود. دليل انتخاب داستان دو دنيا در بحث ژرف ساخت، زمان، مکان و کانوني شدگي در باب تضاد و تناقض ميان مرگ و زندگي است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد رويكرد روايت شناختي با مولفه هاي خود كه شامل مولفه هاي سطح داستان مي شود؛ از قبيل عناصر زماني: نظم، تداوم و بسامد؛ مكاني: مكان داستان و مكان متن؛ شخصيت پردازي: مستقيم و غيرمستقيم (كنش، گفتار، وضعيت ظاهري، محيط و قياس اسامي)؛ كانوني شدگي: دروني، بيروني و وجوه كانوني شدگي (وجه ادراكي، وجه روان شناختي و وجه ايدئولوژيكي)؛ روايتگري: سطوح روايي (فراداستاني و زيرداستاني)، لايه هاي روايي (دروني و بيروني)؛ بازنمايي گفتار و انديشه: نقالي و محاكات (خلاصه داستاني، خلاصه كمتر داستاني محض، بازگفت غيرمستقيم محتوا، سخن غيرمستقيم آزاد) مي تواند تحليلي ساختاري از تمام وجوه روايت داستان دو دنيا عرضه كند.