مقاله رويكرد تطبيقي به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت كيفري كامن لا و ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۱۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: رويكرد تطبيقي به قاعده معتبر ناشناختن ادله در نظام عدالت كيفري كامن لا و ايران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاعده معتبر ناشناختن ادله
مقاله فرآيند دادرسي كيفري
مقاله سوء‌ استفاده پليس از قدرت
مقاله اقرار ناشي از شكنجه
مقاله بازرسي منازل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ها محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي رويين محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قاعده معتبر ناشناختن ادله اي كه با توسل به روشهاي غيرقانوني به دست آمده است، ابتدا با هدف بازداشتن پليس و نهادهاي مسوول تعقيب كيفري از نقض حقوق اساسي متهمان پا به عرصه وجود گذاشت. با گذشت چندين دهه از اجراي اين قاعده و ارزيابي آثار و پيامدهاي آن، امروزه قاعده مذكور كاركردها و نقشهاي جديدي در نظامهاي مختلف حقوقي پيدا كرده است. مبناي اصلي پذيرش قاعده در آمريكا بازداشتن پليس از تجاوز به حقوق متهمان و در انگلستان تمركز اين قاعده بيشتر بر جبران خسارت بزه ديدگان سوء‌ استفاده پليس از قدرت است.
قانونگذار ايران نيز به پيروي از اسناد بين المللي بدون پذيرش مبناي نظري خاص براي استناد به اين قاعده، در موارد محدودي به بي اعتباري ادله ناشي از نقض مقررات قانوني اشاره كرده است. هر چند در مقايسه با نظام حقوقي كامن لا، مستندات قانوني مربوط به اين حوزه در ايران در سطح الفاظ و واژه ها باقي مانده است و معتبر ناشناختن دلايل به دست آمده از رهگذر روشهاي غيرقانوني حتي در موارد نقض فاحش متهمان مانند شكنجه بندرت اتفاق مي افتد.