مقاله رويكرد جامعه شناختي ـ حقوقي به پديده کودک آزاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۵۱ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: رويكرد جامعه شناختي ـ حقوقي به پديده کودک آزاري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزار
مقاله اذيت
مقاله تربيت
مقاله تنبيه
مقاله سن مسووليت
مقاله كودك
مقاله کودک آزاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرا نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: کودک آزاري يکي از معضلات اجتماعي است که در سال هاي اخير به كمك رسانه هاي گروهي پديدار شده و واکنش هاي اجتماعي زيادي را برانگيخته است. در اين زمينه، تلاش هاي بسياري در چند سال گذشته براي جرم انگاري آن صورت گرفته است. بدين منظور، کودک آزاري بايد تعريف و مظاهر آن نيز به صراحت تعيين شود تا بتوان آن را از اقدام هاي متعارف لازم براي تربيت اطفال تفكيك و مبارزه عليه مظاهر آن را هدفمند و متناسب كرد.
روش: اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي، با استفاده از نوشتگان جرم شناختي و جامعه شناختي موجود فارسي و انگليسي و منابع كتابخانه اي صورت گرفته است.
يافته ها: مطالعات انجام شده درباره موضوع مورد نظر مبين آن است كه در قوانين کيفري ايران، تعريف جامعي از کودک آزاري ارايه نشده و از اين رو، حمايت کيفري متناسبي از كودكان در برابر اذيت و آزار به عمل نيامده است.
نتايج: تقبيح اجتماعي کودک آزاري در حقوق كيفري، مستلزم ارايه تعريف جامعه شناختي ـ جرم شناختي از اين پديده در جامعه ايران است. تا ضمن مشخص شدن تكليف والدين، مربيان و آموزگاران در نگهداري و تربيت اطفال و دانش آموزان، كرامت انساني كودكان نيز در مقابل هرگونه سوء استفاده عليه آنان حفظ و تضمين شود.