مقاله رويكرد جديدي بر نمايش لم حقيقي كراندار در سيستمهاي هم تراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در كنترل از صفحه ۴۶ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: رويكرد جديدي بر نمايش لم حقيقي كراندار در سيستمهاي هم تراز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لم حقيقي كراندار
مقاله سيستم هم تراز
مقاله مدل توصيفي
مقاله نامساوي ماتريسي خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي آلا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي راد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لبيبي بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معيار لم حقيقي كراندار براي سيستمهاي هم تراز در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است، كه در آن دو لم حقيقي كراندار بصورت وابسته به تاخير بيان مي شود. با بهره گيري از تئوري لياپانوف، نمايشي از يك لم حقيقي كراندار بصورت وابسته به تاخير ارايه مي شود و با استفاده از تبديل مدل توصيفي براي سيستم و بكارگيري يك تابع لياپانوف- كراسوسكي جديد، يك لم حقيقي كراندار ديگري كه نسبت به لم قبلي از محافظه كاري كمتري برخوردار است، بيان مي شود. لم هاي ارايه شده، شرايط كافي را براي قرار گرفتن نرم H سيستم پايين تر از يك مقدار مطلوب در قالب نامساويهاي ماتريسي بيان مي نمايند. مزيت مهم لم هاي حقيقي كراندار ارايه شده در اين مقاله، كارآمدي در طراحي كنترل كننده H است. خصوصا در شرايطي كه تمام ضرايب ترم هاي تاخيردار در سيستم هم تراز به پارامترهاي كنترل كننده وابسته باشند. مثالهاي عددي، برتري اين لم ها را نسبت به لم هاي حقيقي كراندار ارايه شده در مقالات پيشين به خوبي نشان مي دهند.