مقاله رويكرد دانشمندان ايراني به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۶ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: رويكرد دانشمندان ايراني به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آن ها
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشريات ادواري
مقاله استناد
مقاله ارجاع
مقاله انتشارات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: چنگيز نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم نيا صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جنبش دسترسي آزاد به اطلاعات علمي با فراهم آوري رايگان آخرين يافته هاي پژوهشي و مجراهاي انتشاراتي بيشتر، مي تواند فقر اطلاعاتي و انزواي حرفه اي دانشمندان كشورهاي جنوب را كاهش دهد. به دليل اهميت اين پديده، بررسي چگونگي بهره گيري آنان از منابع آزاد ضروري است. پژوهش حاضر تلاش داشت به شناسايي رويكرد انتشاراتي و ارجاعي دانشمندان ايراني به مجلات آزاد بپردازد.
روش بررسي: پژوهش حاضر مطالعه اي توصيفي با رويكرد علم سنجي بوده، داده هاي مربوط به توليدات علمي ايران و ارجاعات آن ها به كمك پايگاه Science Citation Index گردآوري شد. پس از استخراج داده ها، مجلات آزاد به كمك يافته هاي پژوهش هاي پيشين شناسايي و سپس مقالات و ارجاعات آزاد در داده هاي گردآوري شده از پايگاه SCI شناسايي شدند. در پايان به كمك روش هاي آماري توصيفي تحليل شدند.
يافته ها: بررسي هاي موضوعي نشان داد كه دو حوزه مهندسي مواد و علوم چند رشته اي بيش از همه و دو حوزه فيزيك و پزشكي كمتر از همه به مجلات آزاد گرايش داشتند. بر اساس نتايج تحليل رگرسيون، شمار مقالات آزاد و ارجاعات آزاد ايران، روند رو به رشد دارد. رابطه بين شمار مقالات آزاد و شمار توليدات كل ايران از الگويي خطي پيروي مي كند، اما ترسيم شمار مقالات حاوي ارجاع آزاد و شمار ارجاعات آزاد بر حسب شمار توليدات كل، الگويي تواني به دست مي دهد.
نتيجه گيري: به طور كلي رويكرد دانشمندان ايراني به مجلات آزاد، رو به افزايش برآورد مي شود. شمار مقالات آزاد با آهنگي ثابت افزايش مي يابد، اما آهنگ رشد ارجاع به مجلات آزاد بيش از آهنگ رشد كل توليدات ايران است. اين تفاوت مي تواند ناشي از شمار اندك مجلات آزاد و محدوديت پذيرش مقالات باشد، اما ارجاع به يك مقاله موجود با هيچ گونه محدوديت خارجي مواجه نيست.