مقاله رويكرد نظريه زمينه اي روش نرم يا سخت؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: رويكرد نظريه زمينه اي روش نرم يا سخت؟
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوري زمينه اي
مقاله حساسيت نظري
مقاله اشباع نظري
مقاله كدگذاري باز،كدگذاري محوري
مقاله كدگذاري انتخابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق با تغييرات اجتماعي پديد آمده در سطح جهاني، انديشمندان علوم اجتماعي، نظريه هاي جديدي را براي تبيين پديده هاي اجتماعي مطرح كرده اند. با عنايت به اينكه در تحقيقات اجتماعي، نظريه ها با روشهاي تحقيق رابطه تنگاتنگي دارند، فلذا مطابق با نظريه هاي مطرح شده، روشهاي تحقيق نيز دچار تغييرات عديده اي شده اند. منظور نظر اينكه، همگام با ظهور نظريه هاي فراثباتي، در حوزه روش تحقيق هم، رويكردهايي چون رويكرد نظريه زمينه اي پديدار گشته اند. رهيافت نظريه زمينه اي بر پايه روشهاي كيفي بوده و از مجموعه منظمي از رويه ها و فرايندهاي متعدد در گردآوري داده ها و تحليل ها به منظور توسعه نظريه مبتني بر استقرا، استفاده مي نمايد. اين روش با داشتن ويژگيهاي مهمي چون انعطاف پذيري و بازانديشي، سبب گرديده، محققين بيشتري جهت فهم پيچيدگيهاي روابط موجود در پديده ها از اين رهيافت استفاده نمايند. در مقاله حاضر به معرفي تئوري زمينه اي و نقد آن پرداخته شده است.