مقاله رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي مديران مالي شرکت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۳۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي مديران مالي شرکت ها
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق در حسابداري
مقاله آيين رفتار حرفه اي
مقاله تصميم گيري اخلاقي
مقاله رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور صفدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، شناسايي رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عوامل مختلف تاثيرگذار بر آنهاست. به منظور رسيدن به اين هدف، تعداد دوازده فرضيه تدوين شده است. در شش فرضيه اول، رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي شامل منفعت گرايي، تفسيري، غيراخلاقي، مذهبي، وظيفه شناسي و عمل گرايي بررسي مي شود. هدف شش فرضيه بعدي، شناسايي عوامل احتمالي تاثيرگذار بر اين رويکردها است.
داده هاي مورد نياز براي تجزيه و تحليل آماري فرضيه هاي پژوهش از ۶۳ شرکت و با استفاده از پرسشنامه اي حاوي ۲۴ سوال گردآوري شد. نتايج آزمون شش فرضيه اول نشان داد که مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي منفعت گرايي، مذهبي و وظيفه شناسي معتقد هستند اما رويکردهاي تصميم گيري اخلاقي تفسيري، غيراخلاقي و عمل گرايي را باور ندارند. افزون بر اين از نظر مديران مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قويترين رويکرد تصميم گيري اخلاقي، منفعت گرايي و ضعيف ترين آن، عملگرايي است. سرانجام، تجزيه و تحليل آماري فرضيه هاي هفتم تا دوازدهم پژوهش نشان داد که به جز تاثير متغير سن بر رويکرد مذهبي، ساير عوامل مفروض كه انتظار مي رفت رويكردهاي تصميم گيري اخلاقي مورد بررسي را تحت تاثير قرار دهد از نظر آماري معنادار نبود.