مقاله رويکردي شناختي به يک فعل چندمعناي فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: رويکردي شناختي به يک فعل چندمعناي فارسي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چندمعنايي
مقاله زبان شناسي شناختي
مقاله مقوله بندي
مقاله نمونه نخستين
مقاله طرحواره هاي تصوري
مقاله مقوله هاي شعاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين پژوهش، بررسي ارتباط فرايند چندمعنايي يکي از افعال ساده فارسي با عوامل شناختي است. پژوهش حاضر اين فرضيه را بررسي کرده است که چندمعنايي به عنوان فرايندي زباني که طي آن يک عنصر واژگاني (در اينجا يک فعل ساده) چندين معناي مختلف مي يابد، رخدادي تصادفي نبوده، بلکه اساس آن قواي شناختي است و تفاوت هاي روش شناختي بر بررسي معنايي واژگان تاثير مي گذارد.
روش: اين پژوهش با توجه به هدف، يک تحقيق نظري و بر اساس جمع آوري داده ها، يک تحقيق توصيفي (غيرآزمايشگاهي) و پس رويدادي (علي – مقايسه اي) است. نمونه هاي پژوهش به طور تصادفي از آثار کلاسيک، نو و زبان محاوره جمع آوري شدند.
يافته ها: از ويژگي هاي نظام فعلي زبان فارسي، تعداد بسيار محدود افعال ساده (تقريبا ۱۱۵ تا ۱۳۰) است، در حالي که در زبان هايي مثل انگليسي و فرانسه اين نوع افعال بسيار زيادند. چندمعنايي يا در واقع وجود چندين معني براي يک عنصر واژگاني، جانشين مناسبي براي جبران اين کمبود مي باشد. در اين پژوهش، چندمعنايي فعل ساده «افتادن» بر اساس مفاهيمي چون مقوله بندي، نمونه نخستين، طرحواره هاي تصوري و مقوله هاي شعاعي (مباني اساسي در زبان شناسي شناختي) بررسي مي شود.
نتيجه گيري: پس از بررسي نمونه ها، فرضيه تاييد و نشان داده شد که گرايش ها و تجارب جسماني و مادي بشر بر چگونگي مفهوم سازي و درک او از افعال چندمعنايي تاثير مي گذارد. همچنين، معلوم شد که بهترين کاربرد نمونه نخستين، در چندمعنايي است و روابط معنايي در يک واژه رابطه اي مدرج (و نه مطلق) مي باشد.