مقاله رويکردي فازي به ادراک عدالت در چارچوب تئوري انصاف بانک ملت‏ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۶۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: رويکردي فازي به ادراک عدالت در چارچوب تئوري انصاف بانک ملت‏
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک عدالت
مقاله تئوري انصاف
مقاله منطق فازي
مقاله توابع عضويت فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: علي پوردرويشي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دانايي فرد حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرايند ادراک عدالت با ابهام و پيچيدگي همراه است و‏‎ ‎پژوهش هايي که تا به حال در اين خصوص انجام ‏شده اند، مفاهيم تئوريک را با روش هاي معمول اندازه گيري کرده اند و تا به حال با رويکرد کمي به ‏موضوع سنجش اين سازه پيچيده اقدام نشده است، پس طراحي يک روش اندازه گيري که داراي دقت و ‏اعتبار براي شناسايي نکات مکنون اين فرايند باشد، لازم به نظر مي رسد.
هدف مقاله طراحي يک سنجه معتبر و دقيق براي اندازه گيري ادراک عدالت کارکنان با تاکيد ويژه ‏بر روش اندازه گيري مي باشد که ضمن برخورداري از پشتوانه تئوري انصاف ميتواند تورش ‏اندازه گيري را کاهش داده و توان مديران را براي برخورد فعال با تبعات ادراک بيعدالتي افزايش دهد.
در اين مقاله از متدلوژي فازي براي مدلسازي فرايند قضاوت ذهني افراد در مورد عدالت استفاده ‏شده است و پرسشنامه اي با کارکرد کدگشايي از الگوهاي ذهني طراحي و براي هر سوال وضعيت ‏موجود، وضعيت مطلوب و الگوي ذهني افراد لحاظ شده است. سپس مدلسازي و اندازه گيري ادراک ‏عدالت از طريق محاسبه فاصله درک شده بين وضعيت موجود و مطلوب و تبديل آن به يک درجه ‏عضويت در مجموعه فازي انجام شده است. اين روش در يک نمونه شامل ۵۰ کارمند بانک ملت ‏آزمايش شده است. پايايي روش فازي و روايي مفهومي آن طبق نتايج آماري تاييد شده و اختلاف ‏ميانگين امتياز ادراک عدالت در سنجش به روش معمولي و روش فازي از طريق آزمون ‏T‏ دو نمونه ‏اي زوجي معنادار بوده است.