مقاله رويکردي نوين به حقوق تطبيقي و رابطه آن با حقوق بين الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۸۵ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: رويکردي نوين به حقوق تطبيقي و رابطه آن با حقوق بين الملل
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق تطبيقي
مقاله حقوق بين الملل
مقاله اتحاديه اروپا
مقاله حقوق متحدالشکل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حوزه هاي مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبيقي آماج تدوين و هماهنگ سازي قرار گرفته و نهادهاي بي شمار جهت ايجاد وحدت بين نظام هاي حقوقي جهان تاسيس شده اند. تجربه منطقه اروپا نشان مي دهد که براي دستيابي به نظام حقوقي متحدالشکل جهاني ابتدا هماهنگ سازي ساختارهاي حقوقي داخلي کشورها ضروري مي نمايد. حقوق تطبيقي از اين لحاظ يکي از منابع حقوق بين الملل بوده و کمک مي کند تا بتوان بدنبال قواعدي مشترک در حقوق داخلي بود تا آن قواعد مبنايي براي حقوق متحدالشکل قرار گيرد، به دادگاه بين المللي کمک خواهد کرد تا به دليل ابهام يا خلا موجود در حقوق بين الملل از رسيدگي به اختلافات بين المللي خودداري ننمايد و بالاخره اين حقوق با توسل به «اصول کلي حقوقي» به رسميت شناخته شده توسط ملل متمدن يا باروشن ساختن ابهامات در قوانين موجود و يا با مطابقت دادن آنها با شرايط جديد اجتماعي، نقش تکميلي و اصلاحي را ايفا مي کند.