مقاله رويکرد هاي مطالعه و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي، جنسيت، و مدت تحصيل دانشجويان در دانشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: رويکرد هاي مطالعه و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي، جنسيت، و مدت تحصيل دانشجويان در دانشگاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويکرد هاي مطالعه
مقاله رويکرد هاي سطحي و عمقي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله جنسيت
مقاله سابقه تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيف علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي تحقيق حاضر تعيين رويکرد هاي مطالعه دانشجويان و بررسي رابطه رويکرد هاي عمقي و سطحي مطالعه با جنسيت، پيشرفت تحصيلي و مدت تحصيل دانشجويان در دانشگاه است. به اين منظور پرسشنامه رويکرد هاي مطالعه بر روي تعداد ۱۱۶ نفر از دانشجويان ترم هاي دوم، چهارم، و ششم رشته هاي روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه شاهد اجرا شد و در نهايت پرسشنامه هاي مربوط به ۱۰۰ نفر از پاسخگويان تحليل شد. اطلاعات مربوط به پيشرفت تحصيلي آن ها (معدل دروس گذرانده شده در ترم هاي قبل) و مدت تحصيل آن ها در دانشگاه هم جمع آوري شد. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد که بنا به اظهار دانشجويان ميزان استفاده آن ها از راهبرد هاي عمقي مطالعه از راهبرد هاي سطحي بيش تر است. بررسي رابطه ميان رويکرد هاي مطالعه و پيشرفت تحصيلي نشان مي دهد که بين نمره رويکرد عمقي مطالعه با پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت و بين نمره رويکرد سطحي مطالعه با پيشرفت تحصيلي همبستگي منفي معنا دار وجود دارد. هم چنين بين نمرات رويکرد عمقي دانشجويان ترم هاي مختلف تفاوت معنا دار ديده مي شود. بر اين اساس نمره رويکرد عمقي دانشجويان ترم دوم از دانشجويان ترم هاي چهارم و ششم بالاتر است. وقتي از ميانگين نمرات عمقي و سطحي به عنوان نقطه برش براي تقسيم دانشجويان به دو دسته عمقي و سطحي استفاده مي شود، رابطه معنا داري بين جنسيت دانشجويان و رويکرد مطالعه آن ها ديده نمي شود.