سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور دیاری بیدگلی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران
سعید شیخ زاده نجار – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران

چکیده:

فرش یکی از منسوجات است که حین استفاده تحت عملیات مکانیکی ودینامیکی مختلفی قرار می گیرد. مهمترین این عملیات بارگذاری یا همان پاخوردگی است .تاکنون محققین زیادی هم بطور تئوری وهم بصورت تجربی به بررسی این پدیده پرداخته اند. در این تحقیقات تغییر شکل پرز فرش در اثر پاخوردگی براساس روشها و تئوریهای مختلفی چون روش انرژی، تئوری دسته های الیاف Assemblies) (Fiber، تئوریهای ریاضی وآماری وهمچنین مدلهای رئولوژیک توصیف شده است. درتحقیق حاضر ،ابتدا مکانیزم تغییرشکل پرز (Pile) درفرشهای پرز بریده مورد بررسی قرار می گیرد.سپس تحلیلی تئوری از نیروی وارده وانرژیهای ناشی از خمش پرز وتغییر شکل حاصل از فشردگی (Compression) انجام می گیردو درپایان بادرنظرگرفتن هندسه نهایی یک پرز در انتهای عملیات بارگذاری ، انرژی کل تغییر شکل آن محاسبه می گردد.