سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین جمشیدی – بخش مهندسی راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدجواد عآبدینی –

چکیده:

در این مقاله اهمیت رویکردهای مختلف در تبیین معادلات حاکم بر امواج سینماتیک بلحاظ عریض بودن یا نبودن کانال مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، اندرکنش عواملی نظیر روش محاسباتی، شیب کف و … و تاثیر آنها بر نتایج حاصل از روند یآبی سیلآب با رویداشت به معادله حاکمه تبیین شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور جمعا ۳۶۰ آزمایش عددی طراحی گردیده و نتایج حاصل از روند یآبی در قالب اعماق مطلق یا نسبی محاسبه شده مبتنی بر کانال مستطیلی با اعماق متناظر مبتنی بر کانال مستطیلی عریض برای حالات مختلف با یکدیگر مقایسه گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق دلالت بر این دارد که تنها برای مقادیر نسبتا قآبل ملاحظه عرض کف، نتایج روندیآبی مستقل از فرضیه تحقیق، شیب کف و روش محاسباتی می باشد و با کاهش عرض کف، تحمیل فرض عریض بودن کانال مقرون به صحت نمی باشد.