سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید مرتضی بابامیر – دانشگاه تربیت مدرس – گروه مهندسی کامپیوتر
سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس – گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در تاسیس یک محیط مجازی، شکل جدیدی از همکاری به وجود می آی د که در آن پدیدآورندگان اطلاعات که در محلهای متفرق از یکدیگر قرار دارند، از راه دور به ساخت مولفه های اطلاعاتی میپردازند و برای سازماندهی و یکپارچه سازی اطلاعات با یکدیگر همکاری میکنند. سپس استفاده کنندگان که در مکان های جدا از پدیدآورندگان اطلاعات قرار دار ند، از تدوین اطلاعات به صورت خودکار باخبر میشوند و به استفاده از آن میپردازند. ایجاد محیطی برا ی همکاری مجاز ی ب ه این منظور انجام می شود که کاربران آن، یعنی پدیدآورندگان مولفه های اطلاعاتی و استفاده کنندگان از آن، به دور از محدودیت های مکانی و زمانی بتوانند از آن بهره بگیرند و امکان استفاده از یک محیط اطلاعاتی گسترده برای عموم فراهم شود . یک محیط مجازی، به مکان های جغرافی ایی خاص محدود نمی شود بلکه متشکل از محل های توزیع شده در میان مردمی است که از راه دور و بصورت زنده به تعامل با یکدیگر می پردازند . اشتراک اطلاعات بدون ملاحظه محل جغرافیایی عرضه آنها، نوعی از فنا وری اطلاعات است که مدیریت اطلاعات را آسان می نماید. در این مقاله با عنایت به تجربیات کسب شده و فناوری های مطرح، عوامل لازم در تشکیل پایه های محیط اطلاعاتی یک محیط مجازی معرفی می شود