سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس سقائی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، واحد علوم و تحقیقات دا
سیدمجتبی ذبیحین پورجهرمی – دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده:

در فرآیند تولید، هنگامی که کیفیت محصول به بیش از یک مشخصه کیفی وابسته باشد، برای پایش محصول نهایی میتوان از نمودارهای کنترل چندمتغیره استفاده نمود. استفاده از نمودارهای کنترل چند متغیره بجای استفاده همزمان از چندین نمودار کنترلتکمتغیره، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دقت توصیه شده است. بهطور مشابه، پایش همزمان چندین متغیر وصفی بوسیله نمودارهای کنترل چند معیاره فوایدی مشابه نسبت به استفاده از چندین نمودار تک وصفی با هم دارد. با این وجود، برخلاف نمودارهای چندمتغیره، تحقیقات اندکی درمورد نمودارهای چندمعیاره انجام شدهاست. در این مقاله ضمن ارائه دلایل لازم جهت لزوم بکارگیریروشهای فازی جهت پایش دادههای وصفی برای اولین بار جهت پایش فرآیندهای چندمعیاره، روشی بر اساس منطق فازی ارائه شده- است. در این روش ابتدا سیستمی فازی با استفاده از دانش و تجربه افراد خبره طراحی میشود که مشخصههای وصفی بهعنوان ورودی- های سیستم و عددی پیوسته بین صفر و یک بهعنوان تک خروجی سیستم میباشند. سپس با استفاده از خروجی سیستم که عددیپیوسته میباشد و با بکارگیری نمودارهای کنترل مشخصههای متغیر به پایش فرآیند میتوان پرداخت. در پایان ابتدا مثالی عددی ذکر شده است و سپس روش پیشنهادی از لحاظ متوسط طول دنباله هنگامی که فرآیند خارج از کنترل بسر میبرد با روشهای موجود مقایسه شده است که نتایج قابل ملاحظهای نیز بدست آمده است.