سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد جنگجو برزل آباد – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری و اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد قربانی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری و اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ارزیابی صحیح از سود آوری طرحهای مرتعداری سبب افزایش کارآیی اقتصادی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی می شود . در این پژوهش ۲۵ طرح مرتعداری اجرا شده در سراسر کشور جمع آوری و فهرست هزینه ها، درآمدها و سودآوری اقتصادی آنها مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که لحاظ نکردن هزینه عدم استفاده از مرتع %۸۸) موارد ) ، هزینه بهره سرمایه %۸۰) موارد ) و کوتاه در نظر گرفتن طول دوره سوددهی %۵۶) موارد ) سبب شده است تا سودآوری برخی پروژه های مرتعداری بیشتر و یا کمتر از مقدار واقعی برآورد شود . بنابراین در این مقاله یک روش الگویی برای تدوین طرحهای مرتعداری ارائه و مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار گرفت . در شرایط فعلی پژوهشهای بیشتری لازم است تا معیاری جهت محاسبه برخی منابع هزینه
و درآمدی طرحهای مرتعداری تبیین شود، و همچنین ارزیابی مناسبی از خدمات اکولوژیک مراتع اصلاح شده صورت پذیرد .