سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر احمری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد ساده – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در فضای رقابتی صنعت برق و با شکل گیری بازارهای مختلف برای انرژی الکتریکی، یکی از مسائل با اهمیت کهنقش مهمی را در برنامه ریزی شرکت های تولیدی، خریداران و بهره بردارسیستم ایفا می کند. مساله پیش بینی قیمت برق می باشد. علی رغم تحقیقات مختلفی که در زمینه پیش بینی قیمت برق در حال انجام است، مساله پیش بینی پذیری و تحلیل شرایطی که بر این فرایند تصادفی حاکم است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ا ین مقاله مساله پیش بینی پذیری قیمت برق به عنوان یک فرایند آشوبگونه با نگرشی جدید به سیگنال قیمت برق مورد مطالعه قرار می گیرد. در این بررسی هدفاین است که با استفاده از یک روش اماری مقاوم که عمدتاجهت سنجش میزان نویز در یک الگو به کار می رود، شناخت بیشتری از ویژگی ها و رفتار فرایند حاصل شود.
بدیهی است شناخت بیشتر فرایند می تواند در زمینه های مختلفی مانند انتخاب روش پیش بینی مناسب و برآوردی از حداکثرخطای پیش بینی مفید واقع شود. در این مقاله بر پایه تحلیل شاخص پیش بینی پذیری ارائه شده، تشخیصیک سری زمانی تصادفی از یک سری غیر تصادفی، بدون درنظر گرفتن توزیع آن امکان پذیر می شود. سپس با تفکیک قیمت برق به دو بخش عمده (بخشی مرتبط با میزا ن تقاضای انرژی و بخشی دیگر مرتبط با رفتار شرکت کنندگان) به تحلیل و مقایسه پیش بینی پذیری این دو بخش از قیمت و کل قیمت در ماه های مختلف سال پرداخته می شود.