سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علی کرمانشاه – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
یاسر رهروانی – دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استراتژیهای طراحی و پیادهسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱ در سازمان های بزرگ از جمله مهمترین دغدغهها و ملاحظات صاحبنظران در بین دانشگاهیان و مجریان محسوب میگردد . علیرغم اهمیت روزافزون موضوع، رویکردها و مدلهای تبیین و پیادهسازی استراتژیهای فناوری اطلاعات ۲ در سازمان ها، از جامعیت کافی برخوردار نبوده و دیدگاهی بمنظور فهم و درک بهتر مدیریت استراتژیک IT و راههای توسعه و عملیاتی نمودن آن در سازمان ها را، آنطور که شایسته است، ارائه نمیدهد . در این مقاله، با استفاده از دو مدل همراستایی ۳ موسوم به MIT90 و ۴ CMM ، و تلفیق مناسب آنها، چارچوبی تلفیقی و البته اولیه بدین منظور پیشنهاد گردیده است . در مدل پیشنهادی، نشان داده میشود که چگونه همراستایی بین مؤلفههای مرتبط با استراتژیهای IT در سازمان ها شامل استراتژی، تکنولوژی، فرآیند، نیروی انسانی و ساختار ( بنا بر مدل ) MIT90 ، در چارچوب یک فرایند مستمر تکاملی صورت میگیرد که در آن، مؤلفه های فوق ( استراتژی و ساختار ….) مسیری تدریجی از وضعیت نابالغ ۵ بسمت بلوغ ۶ ، و در تعامل با یکدیگر، را طی میکنند، تا سازمان به اهداف مورد نظر خود نایل گردد .
در چهارچوب یک مطالعه موردی و بعنوان یک مرجع تجربی ۷ ، در این مقاله، به تجزیه و تحلیل رویکردهای بکار گرفته شده در مدیریت استراتژیک IT در یکی از وزارتخانههای پیشتاز کشور در استفاده از فناوری، پرداخته است . در این مورد روشهای مرسوم برنامهریزی و اجرای کاربردهای فناوری اطلاعات حاکی از یک انطباق جزئی ۸ ، بین تئوری و عمل میباشد . در حالیکه تجزیه و تحلیل و تبیین استراتژیهای IT بکار گرفته شده در حوزههای مختلف تحت پوشش وزارتخانه ذیربط، از منظر مدل تلفیقی پیشنهادی، تصویر کامل تری از انطباق تئوری با عمل ارائه داده و چارچوبی مناسبتر بمنظور مدیریت استراتژیک ITدر سازمان های بزرگ عرضه مینماید .