سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی بابامیر – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
سعید جلیلی – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اگر نرمافزارهایی که سیستمهای حساس به ایمنی را کنترل و هدایت میکنند رفتار نامطلوب داشته باشند، میتوانند سیستم را با شکست روبرو کنند . ما در این مقاله ابتدا با استفاده از شبکههای پتری و حساب رخداد، رویکردی را برای تحلیل ایمنی رفتار نرم – افزار ارائه میدهیم و سپس با طرح مسئله پروتکل ارتباطی مطمئن در شبکه، چگونگی استفاده از رویکردمان را نشان میدهیم . رویکرد
ما شامل چهار قدم است : (۱) استفاده از روش رسمی شبکههای پتری برای توصیف رفتار امن نرمافزار، (۲) ارائه طریقی برای استخراج مجموعه گزارههای منطقی پایا ۱ از شبکههای پتری ۲ و توصیف آنها با حساب رخداد ۳ ، (۳) توصیف نیازهای ایمنی با حساب رخداد و (۴) استفاده از گزارههای منطقی پایا برای تحلیل رفتار نرمافزار در برابر نیازهای ایمنی . گزارههای منطقی پایا، که هسته تحلیلگر رفتار نرم – افزار را تشکیل میدهند، گزارههای همیشه برقراری هستند که رفتار مطلوب ( ارضا نیازهای ایمنی ) نرمافزار را نشان میدهند .