سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یونس جبارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت عملکرد یکی از مهمترین بخشهای مدیریت منابع انسانی است که اهمیت فراوانی در بالا بردن عملکرد کارکنان و کل سازمان
در دهه های اخیر و استفاده گسترده از آن در سازمانها، اغلب حوزه های مدیریتی و از جمله مدیریت عملکرد TQM دارد.مطرح شدن بحث
TQM و تاثیری که TQM را تحت تاثیر قرار داده است که این مقاله سعی دارد این امر را مورد توجه قرار دهد و مدیریت عملکرد را در
بر آن داشته است را تشریح کند. مقاله با استفاده از آخرین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه که اغلب حوزه های مدیریت عملکرد را
تحت پوشش قرار می دهد،بصورتی مفید و قابل استفاده برای سازمانها مباحث را مطرح می کند. مشارکت کارکنان، دیدگاه سیستمی و
هستند که در سیستمهای مدیریت عملکرد سنتی چندان به آنها توجه نمی شد ولی در سازمانهای TQM مشتری گرایی از مهمترین اصول
کیفیت گرا، سازمان باید اهداف عملکردی خود را در جهت نیازمندیهای مشتری قرار دهد و در تدوین این اهداف کارکنان را درگیر کند.
همچنین اتخاذ رویکرد سیستمی و پیش فرضهای آن در مورد عملکرد ، معیارهای عملکرد را تغییر می دهد و بیشتر بر جنبه فرآیندی و
بر مدیریت عملکرد دارد استفاده بیشتر از خود ارزیابی و نیز رویکرد بهبود مستمر به TQM رفتاری عملکرد تمرکز می کند. اثر دیگری که
عملکرد و خود سیستم مدیریت عملکرد می باشد.