سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد بهداد – عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه امام رضا (ع)
تکتم دهقانی –
مهناز ذاکرتولائی –

چکیده:

زمان بندی دروس یکی از مسائل مهم و زمان بر در هر محیط آموزشی اس ت. برنامه ریزی چیدمان دروس در جدول هفتگی، براساس معیارها و امکانات محیط، مشخصات دروس و ساعات حضور استادان صورت می گیرد. هدف زمان بندی دروس، ایجاد یک برنامۀ زمانی معتبر و قابل اجرا با حداقل تداخل می باشد. این مسأله از نظر پیچیدگی در دستۀ مسائلNP قرار می گیرد و برای حل آن به جایالگوریتم های کلاسیک، از الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوع، شبیه سازی تبریدی و رنگ آمیزی گراف استفاده می شود. در این مقال ه ضمن بیان مراحل بکارگیری الگوریتم ژنتیک به منظور زما ن بندی درو س، فنون مورد استفاده در رویکرد نو ینِ این پژوهش ارائه م یگردد. رویکرد مذکور شامل اصلاحاتی از قبیل تغییراتی در مدل اولیۀ مسأله در راستای بهبود زمان اجرا و جلوگیری از پیمایش فضای حالت ناممکن، روشی جدید در رمزگذاری و معرفی عملگرهای هوشمند جهش و ترکیب به منظور انجام اصلاحات در نسل ها م ی باشد. در انتها، با اعمال ۲۰ نمونه ورودی مختلف به برنامه ای که مخصوص این پژوهش طراحی گردید، تأثیر رو یکرد نوین در مقایسه با روش استاندارد، در رسیدن به جواب بهینه سنجیده م یشود و نشان داده می شود که رویکرد نوین به طور متوسط در زمان کوتاهتر به جوابهای بهینه تری می رسد.